MEDEMBLIK - De jaarlijkse Lintjesregen in de gemeente Medemblik valt dit jaar voor acht inwoners. Zes zijn door het kapittel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Frank Streng bezoekt de inwoners maandag 26 april thuis waar hij de versierselen zal uitreiken.


Henk Kerkhof (92) Benningbroek - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Kerkhof was 22 jaar lang actief bestuurslid van de trimclub Draka Polva in Enkhuizen. Als secretaris, penningmeester en voorzitter-secretaris. (1970 tot 1992). Na zijn vertrek werd hij benoemd tot erelid en erevoorzitter van de trimclub.
Van 1972 tot 1996 was hij secretaris van LTS De Cuyp in Enkhuizen. Hij schreef het boek ‘De Tech’, opdat technisch onderwijs zou blijven voortbestaan. Daarnaast is hij auteur van het boek met verhalen over een leven op zee; Dag meneer, koud hé.

In 2000 stelde de heer Kerkhof zich tot doel het eregraf van de gefusilleerde Oranje Vrijbuiters (Verzetsgroep in WOII) in Utrecht in ere te herstellen. In 2007 werd het eerste deel van de doelstellingen van Stichting ‘Eregraf en Monument Oranje Vrijbuiters’ bereikt. Na exact 60 jaar werd het gerestaureerde monument opnieuw onthuld. Vanaf 2001 bezoekt de heer Kerkhof scholen, om leerlingen van groep 7 en 8 te vertellen over de oorlog.

Vanaf 1990 is Kerkhof vrijwilliger voor de Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen.

Edo van Hurk (65) Andijk - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Van Hurk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opbouwen, professionaliseren en op de kaart zetten van het specialisme politieonderhandelaar binnen de regio Noord-Holland. Edo van Hurk is werkzaam als ondersteuner/analist bij het Kabinet van de Politie Zaanstreek-Waterland. In de periode 2001-2020 fungeerde hij tevens als politieonderhandelaar, een neventaak naast zijn reguliere taken.

Als pionier werd hij een zeer ervaren en succesvol politieonderhandelaar voor onder meer kapers, ontvoerders of mensen met suïcidale plannen. Van Hurk zorgde naast het onderhandelen voor de begeleiding van slachtoffers en/of de familie. Zijn inzet voor suïcidale personen wordt als van onschatbare waarde beoordeeld.Zijn kennis en ervaring gaf hij door aan collega’s, waardoor de functie politieonderhandelaar kon groeien tot een specialisme binnen de politie. Hij droeg zorg voor het jaarverslag 'Onderhandelen in Noord-Holland' en was betrokken bij de werving en selectie van nieuwe politieonderhandelaren. Als mentor begeleidde hij hen in de praktijk na de opleiding.In de jaren 2001-2011 was de taak van onderhandelaar een nevenfunctie. Van Hurk 365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Vanaf 2018 tot heden is Edo van Hurk voorzitter van het Whale City Sound Showkoor (40 leden). Hij blies het koor nieuw leven in. Houdt zich bezig met ledenwerving en organiseert diverse activiteiten.

Jan Verbeek (85) Nibbixwoud - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Verbeek is al zijn hele leven actief in verenigingen in zijn geboortedorp Nibbixwoud. In diverse verenigingen (onder andere: fanfare, bridgeclub , tennisvereniging , biljartvereniging) heeft hij gefunctioneerd als penningmeester, secretaris of bestuurslid. In de jaren 1970 tot 1990 was Verbeek penningmeester en vrijwilliger bij de biljartvereniging De Sport.
Voor Fanfare St. Gregorius organiseerde hij tussen 1975 en 1990 twee fondsenwervende activiteiten voor de aanschaf van instrumenten en nieuwe uniformen. Vanaf 1996 tot heden was hij penningmeester (2003-2014), bestuurslid (sinds 2014) en vrijwilliger bij de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Nibbixwoud. Ook verzorgt Jan Verbeek het drukwerk en de verspreiding van de jaarprogramma's en nieuwsbrieven.

In de periode 2005 tot 2015 was hij vrijwilliger bij Tafeltje Dekje in WognumActiviteiten die de heer Verbeek op dit moment nog uitvoert: Katholieke Bond van Ouderen (sinds 1996). Tot 2020 als penningmeester en tegenwoordig als bestuurslid, waarbij hij ook de verspreiding van het maandblad voor 200 leden verzorgt. In de parochie van de R.K. kerk is hij sinds 1960 actief vrijwilliger. Van penningmeester, organisator van Actie Kerkbalans en kerkenveilingen tot de drijvende kracht van de stencil- en kopieerafdeling.
Hier produceert hij de boekjes voor de kerkdiensten en bijzondere diensten als uitvaarten en avondwakes enzovoorts.

Verbeek verzorgt tevens de oplage van de parochiegids (1000 exemplaren, 7/8 maal per jaar).

Johan Bos (76) Medemblik - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Johan begon als jonge voetballer bij Sportvereniging DEK. Hij werd er bestuurslid in de jaren 1979 – tot 2008. Hij was afgevaardigde van het jeugdbestuur, wedstrijdsecretaris en bestuurslid kantinecommissie. In het jaar 2000 benoemde DEK hem als erelid. ‘Mister Sv DEK’.
Als kantinebeheerder vervulde Johan vanaf 2000 tot 2008 een spilfunctie. Daarbij gaf hij leiding aan de vrijwilligers in de kantine van DEK. Was er verantwoordelijk voor de inkoop, schoonmaak en openstelling.
Ook na de fusie tot FC Medemblik heeft Johan Bos zich ingezet voor het Medemblikker voetbal. Opnieuw werd hij vanaf september 2008 de beheerder van het clubgebouw tot zijn afscheid in september 2020.

In zijn werkzaam leven heeft hij als schilder 50 dienstjaren bij dezelfde werkgever gewerkt. Het schildersbedrijf is overgaan van vader op zoon en vervolgens op kleinzoon. Bij alle drie was Bos een trouw en gewaardeerd medewerker. Met passie en vakkennis die hij aan menig leerling heeft doorgegeven.

Jos Mathot (66) Wervershoof - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mathot is als bestuurslid en wijkloper actief voor de Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof (1991-heden). Hij benadert hierbij bedrijven voor het beschikbaar stellen van artikelen of diensten. Daarnaast verzorgt hij de PR voor de veiling en bedenkt diverse acties zoals de kinderpuzzel.
Coördinator van de jaarlijkse SOS Oerbos Survivalrun (2005-heden).Algemeen bestuurslid van de Bouw Streker Survivalrun Vereniging (2005 - heden). Hij ondersteunt de penningmeester, is contactpersoon voor de bouwploeg, onderhoudt contacten met de gemeente ten behoeve van vergunningen, houdt zich bezig met financiën, sponsoring, administratie en het onderhouden van diverse contacten. Tevens is Mathot organisator van de Minirun.

Organisator/pr van de Open Dag Water&recreatie (ODW) Stede Broec. (2011 – heden)
Naast watersportverenigingen worden sinds 2016 ook andere verenigingen uitgenodigd om deel te nemen en de ODW is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement met veel deelnemers uit allerlei takken van sport.

Peter van der Molen (74) Wognum – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van der Molen was voor de fusie onder andere voorzitter en vanaf 2010 penningmeester van de Protestantse gemeente Het Vierkant Wognum BSN. Tevens verzorgt hij de ledenadministratie. Hij is een actief en positief-kritische deelnemer van de taakgroep Financiën en Beheer en is lid van de Grote Kerkenraad. Wekelijks werkt hij de liturgie uit, verricht regelmatig onderhouds-werkzaamheden aan onder andere instrumenten en apparatuur in drie kerken. Van der Molen was onder andere initiatiefnemer voor de livestreamvoorziening in de kerken. In de coronatijd leefde de wens bij de kerkleden om online de diensten te kunnen bijwonen. Peter heeft ervoor gezorgd dat nu in drie kerken de diensten live streamen.

Lid van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken van Noord-Holland (CCBB-NH), vanaf 2012 tot heden. Dit orgaan houdt toezicht op financiën en beheer bij plaatselijke kerkelijke gemeenten. Van der Molen was ruim 40 jaar lid van het Interkerkelijk koor Echo. Niet alleen als zanger, maar ook als bestuurslid. Hij vervulde binnen het bestuur de functies van: penningmeester, secretaris, algemeen lid en voorzitter.

Tini Sierkstra - Boots (81) Zwaagdijk-Oost - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1961 is mevrouw Sierkstra lid van het gemengde kerkkoor van de St. Jozefparochie Zwaagdijk-Oost. Zij is met haar bijna 60 jaar zangervaring een grote steun voor de mede koorleden. Eind jaren zeventig heeft ze kinderen begeleid in het vormselproject. Bovendien was ze van 1994 tot 2002 bestuurslid van het parochiebestuur en heeft ze rum 10 jaar lang de taak van wijkcontactpersoon op zich genomen en hielp ze met het schoonmaken van de kerk.Gedurende 14 ½ jaar heeft mevrouw Sierkstra zich één dag per week ingezet als vrijwilliger bij de dagopvang van Verzorgingshuis Sint Jozef in Wervershoof.

Sinds 1994 is mevrouw Sierkstra vrijwilliger van De Zonnebloem, afdeling Zwaagdijk-Oost, en bezoekt zij mensen met een fysieke beperking in haar wijk. Ze was tot 2017 ook betrokken bij het organiseren en begeleiden van activiteiten door de Zonnebloem. Daarnaast ging ze tot 2014 jaarlijks (soms 2x per jaar) als vrijwilliger mee met een (regionale) Zonnebloemvakantie.

Jarenlang was zij als vrijwilliger actief bij de plaatselijke carnavalsvereniging, ook assisteerde zij bij het schoolkamp. Het motto van Tini Sierkstra luidt: Het benne de kleine dingen die de dag kleuren.

Victor Kersten (64) Wervershoof – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Kersten heeft zich bijna 40 jaar - in verschillende functies -bij het Zuiderzeemuseum ingezet voor het behoud van cultureel erfgoed. Als 16-jarige begonnen als metselaar bij de aannemer in het Buitenmuseum, dat toen nog in opbouw was, eindigde hij zijn loopbaan bij het Museum in de tentoonstellingsbouw.
Een man van de praktijk die door zijn ervaring in de bouw als allround metselaar een duidelijk bij de praktijk aansluitend plan van aanpak kon maken. Steeds met als doel het behoud van het cultureel erfgoed.
Victor Kersten heeft voor alle panden in het museum het materiaalgebruik in kaart gebracht en een hiervoor een onderhoudsschema gemaakt. Met zijn grote kennis van de panden in het museum was hij een vraagbaak voor velen. Zo deelde hij zijn kennis over technieken en methodieken van weleer met de huidige aannemers.
Door de inzet van de heer Kersten is het onderhoud van de panden van het Buitenmuseum voor de toekomst geborgd.
Kersten was niet alleen van de bouw en het onderhoud. Informatie geven over het leven rond 1920-1930 deed hij graag en daarom gaf hij ook wel rondleidingen.

Tenslotte was hij 38 jaar lid van een toneelvereniging Europa. Naast de vele rollen die hij heeft gespeeld, zette hij zich in voor secretariaatswerk, decorbouw, bestuurswerk en vele andere werkzaamheden. Zoals het schrijven van liederen en sketches bij jubilea.