MEDEMBLIK - Op donderdag 4 november zijn de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 met meerderheid vastgesteld door de gemeenteraad. In de begroting staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen en waarvoor geld beschikbaar is. Medemblik heeft dit jaar te maken met een grote uitdaging: er moet flink bezuinigd worden om een financieel gezonde gemeente te worden. Enkele door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen zijn door de gemeenteraad aangepast.

Grote versobering
Waar vorig jaar de versobering al werd ingezet, wordt deze dit jaar nog verder doorgevoerd. De belasting op huizen, de OZB, wordt met meer dan 14% verhoogd en er wordt minder geld vrijgemaakt voor economische zaken, recreatie, onderhoud in de openbare ruimte en dienstverlening. Ook is er geen geld meer voor renovatie van dorpshuis Abbekerk en wordt er minder geïnvesteerd in de ontwikkeling en huisvesting van de ambtelijke organisatie.

Nieuw beleid niet meegenomen
Een structureel te hoog uitgavepatroon in combinatie met oplopende kosten in het sociaal domein hebben geleid tot een financiële situatie die niet meer in balans is. Zo was er geen ruimte om nieuw beleid op te nemen in de begroting. Het college heeft aangegeven dat de extra middelen uit de septembercirculaire (uitkering van het Rijk) hiervoor mogelijkheden biedt. Hierin zijn wederom keuzes nodig.

Behoud subsidies voor (top)sport, muziek en cultuur
Op de begroting werden uiteindelijk 32 moties en amendementen ingediend door de fracties, waarvan er acht tijdens de vergadering zijn ingetrokken door de indieners en zeven amendementen en drie moties zijn aangenomen. Subsidies voor (top)sport, muziekonderwijs en cultuur blijven in stand. Daarnaast blijft de subsidie voor de kinderboerderijen behouden en wordt de rioolheffing met een tientje per huishouden verlaagd. Dekking voor deze posten wordt gevonden in verhogingen van de OZB en de vrijgekomen gelden die gereserveerd waren voor de Regatta.

De vastgestelde begroting is binnenkort te vinden op www.medemblik.nl.