MEDEMBLIK - Op basis van de kadernota heeft het college de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 opgesteld en aangeboden ter vaststelling aan de gemeenteraad. Na de forse bezuinigingsslag in 2022 krijgt Medemblik weer wat meer geld te besteden. Dit is noodzakelijk om investeringen te doen, waarmee de gemeente haar wettelijke taken goed kan uitvoeren en daarmee haar dienstverlening op orde krijgt voor haar inwoners. De gemeente Medemblik heeft een goede stap vooruit gezet op weg naar een financieel gezonde gemeente. De begroting voor 2023 sluit met een positief resultaat, net als 2024 en 2025. Dit positieve resultaat komt voort uit een aantal redenen en keuzes. Meevaller is dat de regering deze bestuursperiode extra geld heeft gereserveerd voor gemeenten. Daarnaast is er voor gekozen om een impuls middels een belastingverhoging in 2023 door te voeren. Dit is noodzakelijk om de ambtelijke organisatie en de informatieveiligheid te versterken met als doel een goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke samenwerkingspartners.

Investeren waar het kan in 2023

Er moet ook geïnvesteerd worden in zaken die impact hebben op onze inwoners, zoals het vernieuwbouwen van drie scholen in de kern Medemblik, in preventie binnen ons sociaal domein, het versterken van onze handhaving en in het verbeteren van onze digitale dienstverlening. Voor 2026 en verder liggen er nog financiële uitdagingen waar het college mee aan de slag gaat.

Arbeidsmarkt

In een krappe arbeidsmarkt betekent dat het werven van professionals een grote uitdaging is geworden en niet meer lukt zonder grote investeringen. Voor bijvoorbeeld de geplande wegenoverdracht van het Hoogheemraadschap naar de gemeente en versterking van toezicht en handhaving is het wel noodzakelijk dat wij hierin slagen.

Stap vooruit

Verantwoordelijk wethouder Financiën Harry Nederpelt. “Vorig jaar hebben we als gemeente Medemblik hele ingrijpende maatregelen moeten nemen. Dat we de komende jaren tot meer financiële middelen beschikken, betekent niet dat we weer volop kunnen uitgeven. We hebben nog steeds een inhaalslag te maken en dat betekent zorgvuldig afwegen en enkel structureel investeren als daar ook structureel middelen voor beschikbaar zijn. Voor de langere termijn heeft het college zorgvuldig afgewogen keuzes gemaakt en zijn wij weer op weg naar een financieel gezonde gemeente.”

Vervolgproces

De begroting is op 20 september vastgesteld door het college en wordt behandeld in de commissie van 20 oktober. Tijdens de commissie krijgen inwoners de gelegenheid in te spreken over de begroting. Besluitvorming volgt in de raadsvergadering op 10 november. De stukken zijn vanaf dinsdagmiddag 27 september ca. 17:00 uur in te zien op medemblik.begroting-2023.nl