WOGNUM - Tijdens de gemeenteraad op 13 juli is een keuze gemaakt voor de ontwikkelrichting voor woningbouw in Wognum. Het is de ambitie zo’n 300 woningen in de kern Wognum tot en met 2029 te realiseren. Om dit te halen is het noodzakelijk om buiten de bebouwde kom te ontwikkelen.


Eind 2021 is gestart met een ruimtelijke verkenning aan welke kant van Wognum het beste ontwikkeld kan worden. Daaruit kwamen twee locaties naar voren: aan de noordkant (langs de AC De Graafweg/Nieuweweg) en aan de westkant (verlenging van Bloesemgaerde en uitbreiding richting Grote Zomerdijk).

In beide gebieden zijn er gronden gekocht of in optie genomen door ontwikkelaars en ook al plannen gemaakt. Hoewel beide ontwikkelrichtingen voor- en nadelen hebben, heeft de noordkant meer voordelen als het gaat om ontsluiting/verkeersafwikkeling en landschappelijke inpassing. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel van het college om de noordzijde te kiezen als nieuwe uitbreidingswijk voor Wognum.

Criteria waarnaar gekeken is, zijn:

  1. Grondprijs, betaalbaarheid en snelheid
  2. Woningbouwprogramma (voldoende woningen voor verschillende doelgroepen)
  3. Ruimtelijke structuur (een efficiënt ingericht plan met respect voor het huidige landschap)
  4. Verkeersafwikkeling (met goede ontsluiting)
  5. Duurzaamheid

Kaderstellende notitie

Nu is gekozen voor de noordkant, zal er in overleg met de ontwikkelende partij een overeenkomst gesloten worden en een zogenaamde kaderstellende notitie worden opgesteld. In de kaderstellende notitie worden de gemeentelijke randvoorwaarden en uitgangspunten bepaald voor de ontwikkeling, onder andere op het gebied van het aantal en soort te bouwen woningen, de verkeersafwikkeling/ontsluiting, het aan te leggen groen, duurzaamheidsaspecten en de ruimtelijke inpassing.

Planning

De verwachting is dat eind dit jaar de kaderstellende notitie wordt voorgelegd aan de raad. Van daaruit kan – wanneer daarover overeenstemming is bereikt met de ontwikkelende partijen - in 2024 worden gestart met het ontwikkelen van het plan en de planologische procedure. Als er geen bezwaren zijn, kan in 2025 het plangebied bouwrijp worden gemaakt. Daarna kan worden gestart met de bouw van de woningen.